Nieuws

stad en kerkelijke overheid stellen kerkenplan voor

kerk

Het stadsbestuur en de lokale kerkelijke overheid presenteerden dinsdagavond 14 maart gezamenlijk een ontwerp van kerkenplan. Dit plan bepaalt welke van de twaalf kerken in onze gemeente zeker behouden blijven voor de eredienst en voor welke kerken mogelijks een andere toekomst in het vooruitzicht wordt gesteld. De opmaak van een kerkenplan is een verplichting van de Vlaamse overheid voor elke gemeente die nog aanspraak wenst te maken op subsidies voor restauratie- of onderhoudswerken aan kerken.  

Omdat de lokale kerkraden openbare instellingen zijn, dragen gemeentebesturen financieel bij tot het onderhoud van de kerken op hun grondgebied. Binnen de Vlaamse overheid gingen er de afgelopen jaren stemmen op die zich afvroegen of de kerkgebouwen voldoende gebruikt worden. De Vlaamse overheid keurde in 2011 een conceptnota goed over de toekomst van de kerkgebouwen.  De kerkgemeenschap verklaarde zich bereid om het gesprek over het kerkenpatrimonium in Vlaanderen op een constructieve manier aan te gaan.

 

 Kerken bewaard voor erediensten

 

Volgende kerken worden op langere termijn bewaard voor de eredienst:

 

De historische kerken in het centrum: Sint-Amands en Sint-Dimpna.

De eigentijdse liturgische ruimte van de Sint-Franciscuskerk in Elsum.

De twee kleinere gebouwen voor intiemere vieringen worden Sint-Lambertus Bel en Sint-Laurentius Zammel.

De Sint-Luciakerk van Oosterlo blijft bewaard omwille van de twee zorgvoorzieningen vlakbij.

De Onze-Lieve-Vrouwkerk van Larum ligt op een terrein dat in de verre toekomst misschien in aanmerking komt voor een nieuw pastoraal project of een op dat moment noodzakelijke uitbreiding.

 

Omwille van de geografische spreiding wordt ook de Sint-Hubertuskerk van Ten Aard aangeduid als te bewaren voor de eredienst. Voor Ten Aard startte het stadsbestuur al met het project ‘een hart voor Ten Aard’. Bedoeling is om te bekijken welke toekomstige rol de site van de voormalige bloemmolens kan vervullen. Tevens wordt bekeken of het kerkgebouw naast de lithurgie nog een andere rol kan opnemen voor Ten Aard.

 

Andere bestemming 

 

Voor de Sint Apolloniakerk in Stelen zal een nieuwe invulling gezocht worden omdat er een aantal noden lijken te leven in het dorp. Ook voor volgende kerken zal in de toekomst een nieuwe bestemming gezocht worden: Sint-Gerebernus Punt, Heilig-Hart Winkelomheide en Sint-Jozef Holven.

 

Het stadsbestuur zal voor deze kerken nog veiligheids- en instandhoudingswerken voorzien tot einde 2025.

 

Na het onttrekken aan de eredienst van deze gebouwen is het aan de betrokken eigenaar - de kerkfabriek of het gemeentebestuur - om de verdere toekomst van het gebouw en de gronden te bepalen. Het spreekt voor zich dat beide partijen voor geen enkele locatie overhaaste beslissingen nemen. Alle opties staan open, van herbestemming van het bestaande gebouw tot een volledige nieuwe herontwikkeling van de site. Tal van inspirerende en mooie voorbeelden uit binnen- en buitenland bewijzen dat er prachtige zaken mogelijk zijn.

 

Reacties voor 20 april 2017

 

Reacties op dit ontwerp van het kerkenplan zijn mogelijk tot 20 april 2017. Alle ingediende vragen en opmerkingen worden meegenomen in een volgende reflectie van de stuurgroep. Wanneer het ontwerp van het kerkenplan door de stuurgroep gefinaliseerd is, wordt het goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en voorgelegd aan de bisschop van Antwerpen. Als de bisschop het ontwerp heeft goedgekeurd, kan het voorgelegd worden aan de gemeenteraad van Geel en gestemd worden.

 

Reacties bij:

Kerkelijke werkgroep:

via mail: Chris Geens (chris.geens2@telenet.be)

Via brief: Chris Geens, Techn. Schoolstraat 67 - 2240 Geel

Stedelijke werkgroep:

Via mail: patrimonium@geel.be

Via brief: stadsbestuur Geel, tav dienst patrimonium, werft 20, 2440 Geel

Datum van het bericht: woensdag 15 maart 2017